Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Partner


 

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Uvedené obchodní podmínky na www.stevis.cz platí pouze pro tento internetový obchod. Tyto obchodní podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.stevis.cz je Vladimír Říha, IČO 73650846, tel. +0420724506557


Uzavření kupní smlouvy

Není-li kupujícím spotřebitel, objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Je-li kupujícím spotřebitel, umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Odmítnutí objednávky

Odmítnudtí objednávky - naše společnost si vyhrazuje právo domítnout objednávku, pokud se domnívá, že by mohlo dojít k porušení kupní smlouvy ze strany zákazníka (např. pokud si zákazník již dříve něco objednal a zásilku si opakovaně nepřevzal)

Neúplnost údajů

Pokud zákazník odešle objednávku a neuvede veškeré údaje, které jsou potřeba pro vyřízení objednávky je nutno tyto údaje doplnit. Většinou se jedná o chybějící popisné číslo, část jména atd. Zákazníkovi bude odeslán e-mail s požadavken na doplnění údajů pro vyřízení objednávky. Kupující je povinen informovat o doplnění údajů.


Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží


Internetový obchod www.stevis.cz poskytuje zákazníkům lhůtu 14 dní na vrácení zboží dle § 53 odst. 7 Občanského zákoníku a to bez udání důvodů. Zárověň lze odstoupit od smlouvy před expedicí a to e-mailem nebo telefonicky.
V případě, že se rozhodnete odstoupit od smlouvy, zašlete nam zboží a kopii dodacího listu s průvodním dopisem, kde uvedete, že odstupujete od smlouvy.

!!!pozor!!!

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu není možné, jestliže bylo zboží částečně spotřebováno. Dále není možné odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje a to zejména z hygienických důvodů.
V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, budeme uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody.
Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

Kontrola zásilky

Při převzetí zásilky je spotřebiteli, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost dopravcem potvrdit, případně zboží nepřevzít. Spotřebitel tím značně zjednoduší a urychlí vyřízení celé věci. Tím samozřejmě není nijak dotčeno právo spotřebitele uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.
Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

Články
Platba online

Kontakt

Vladimír Říha

Tel.: 724506557

stevis@email.cz

Kontaktní formulář: